Proizvodnja konzumnih jaja je veoma zahtevan tehnološki proces koji se bukvalno sastoji od dve međusobno povezane proizvodne faze – odgoj i sama eksploatacija koka nosilja.

Odgoj kokica podrazumeva njihov rast i razvitak od prvog dana do 18. nedelja starosti. Genetski potrencijal savremenih hibrida su izuzetno veliki ali preduslov za ostvarenje visoke proizvodnje jaja je svakako pravilan odgoj samih koka nosilja. Odgoj koka nosilja ima zadatak da fizički i fiziološki formira ženske jedinke za dalju proizvodnju.

Sam odgoj koka nosilja počinje prijemom pilića na odgojnu farmu.

Odgoj se najčešće vrši na podnom sistemu držanja a ređe u kavezima. Kavezni sistem odgoja se sve više napusta pogotovu zbog zabrane proizvodnje jaja u kaveznom sistemu držanja koka nosilja.

Uslovi za smeštaj pilića u mnogome se ne razlikuju u zavisnosti od vrste živinarske proizvodnje. Osnovni prioncipi za menadžment objekta su:

Na jednoj farmi treb gajiti samo živinu istog uzrasta, po mogućnostvu iz iste inkubatorske stanice, bez prisustva drugih vrsta životinja.

Objekti moraju biti potpuno pripremljeni – očišćeni, dezinfikovani, sa postavljenom opremom, dovoljno odmoreni jer će se u njima držati živina u narednih 18. nedelja

Oprema mora biti čista i dezinfikovana i u potpunosti funkcionalna, postavljena na adekvatan način

Debljina prostirke treba da iznosi 5-8 cm lezi i 8 – 12 cm zimi. Prostirka se nakon postavljanja dezinfikuje. Zagrevanje prostirke se obavlja najmanje 24h pre prijema pilića i njena temperatura treba da iznosi 30-31 °C

Kokice u odgoju su vrlo živahne i plašljive, pa usled nepažnje može doći do panike u jatu i njihovog nagomilavanja u uglovima i gušenja.Zbog toga gustina naseljenosti mora biti optimalna, a ambijentalni faktori podešeni tako da se kokice dobro osećaju. U zavisnosti od starosne dobi razlikuju se i same potrebe kokica za životnim i hrambenim prostorom, kao i za intenzitetom grejanja, ventilacije i osvetljenosti.

Gustina naseljenosti po m2 u prve dve sedmice je 30 jedinki, od druge do pete sedmice 20 jedinki, od pete do desete sedmice 15 jedinkui a nakon pete sedmice broj kokkica po m2 ne treba biti veći od 10.

Hranidbeni prostor u prvoj polovini odgoja treba da iznosi 4-5 cm po ptici a u drugoj polovini potrebe za hranidbenmim prostorom su oko 7 cm hranilice po ptici. Koke u odgoju uglavnom se hrane po volji uz blagu restriktivnu ishranu.

Optimalan broj pilića po jednoj nipli za napajanje treba da je 10. Odnos, konzumacijevode i hrane u normalnim uslovima treba da iznosi 2:1.

U prvih pet sedmica potrebe za ventilacijom su oko 0,7 m3 /čas/kg. Nakon pete sedmice povećava se intenzitet ventilacije na 4 m3 /cas/kg.

Potrbe za temperaturom ambijenta tokom trajanja odgoja koka opadaju, tako da je optimalna temperatura na prvom danu odgoja 32-33 °C, da bi na kon 35. dana starosti optimalna temperatura u objektu iznosila 17-19 °C.

Svetlosni program, intenzitet i trajanje svetlosti

Koke nosilje se odgajaju u objektima u kojima je moguće kontrolisati intenzitet i vreme trajanja svetlosti. Svetlosnoim programom se utiče na fiziološke osobine samih koka, tj. kontrola svetlosti je preduslov za pravilan odgoj kokica, a kasnije i za optimalnu proizvodnju jaja. Osnova svakog svetlosnog programa je u postepenom smanjenju dužine trajanja svetlosnog dana u periodu odgoja na 12 ili 10 sati svetla dnevno. Prva dva dana svetlo mora biti upaljeno 20-22 časa, a intenzitet da je 30-50 luksa kako bi se pilići snašli u novom ambientu i kako bi lakše došli do hrane i vode. Nakon toga, postepeno se smanjuje dužina svetlosnog dela dana i intenzitet svetlosti da bi nakon 42. dana starosti svetlosni deo dana iznosio 10 h sa intenzitetom svetlosti od 10-125 luxa. Skraćivanje dužine svetla realizuje se postepeno za 1,5 čas nedeljno, a isto tako i intenzitet svetla. Nakon završenog odgoja i prebacivanja formiranih koka u objekte za proizvodnju jaja intenzitet svetla i dužina trajanja svetla se postepeno povećava što utiče na njihve fiziološke funkcije reprodukcije i uslovljava početak nošenja.

Osnovno pravilo je da se u toku odgoja dužina svetla nikada ne sme povećavati, a da se u toku eksploatacije ne sme skraćivati.

Svaki proizvođač hibrida preporučuje svetlosni program, koji su međusobno vrlo slični.