ŽIVINA

Ishrana živine predstavlja složen fiziološko-biohemijski proces u toku koga se hranljive materije iz hrane pretvaraju u pojedine sastojke tela životinja. Ishranom se može uticati i na reproduktivne procese kod živine. Pravilna ishrana je jedan od preduslova dobrog zdravstvenog stanja živine. Na kraju, ali ništa manje važno ishranom se može direktno uticati na ekonomičnost živinarske proizvodnje.