Farma Yolk je savremena farma za uzgoj kokošaka nosilja kapaciteta 30.000 komada. Farma se nalazi u Pećincima, u jednom objektu koji je opremljen po evropskim standardima. Farma koristi kavezni sistem, sa kavezima koji su prilagođeni potrebama i dobrobiti životinja. Kavezi imaju sistem za hranjenje, napajanje, ventilaciju, osvetljenje i sakupljanje jaja. Kavezi su podeljeni na 5 spratova, sa po 30 koka u svakom kavezu. Kavezi su postavljeni na metalnim konstrukcijama koje omogućavaju lako čišćenje i održavanje. Ispod kaveza se nalaze trake za izđubravanje, koje odvode izmet u posebne kontejnere. Jaja se sakupljaju na beskonačnim trakama koje ih transportuju do klasirke. Pakirnica je opremljena mašinom za sortiranje i pakovanje jaja, koja ih razvrstava po veličini i kvalitetu. Pakirnica ima i laboratoriju za kontrolu kvaliteta jaja, gde se vrše analize na prisustvo salmonela, mikrobiološke i hemijske parametre. Farma takođe ima i silose za skladištenje stočne hrane, koja se sastoji od kukuruza, soje, suncokreta i mineralnih dodataka. Hrana se dozira automatski preko spiralnih cevi koje je distribuiraju do kaveza. Farma ima i sopstveni bunar za vodosnabdevanje, kao i rezervoare za skladištenje vode. Voda se prečišćava preko filtera i UV lampi, kako bi se obezbedila zdravstvena ispravnost. Farma ima i sistem za grejanje i hlađenje, koji održava optimalnu temperaturu i vlažnost vazduha u objektu. Farma ima i sistem za zaštitu od požara, koji se sastoji od senzora za dim, sprinklera i protivpožarnih aparata. Farma ima i sistem za obezbeđenje, koji se sastoji od video nadzora, alarmnih uređaja i ograde oko objekta. Farma ima i prateće objekte kao što su dezinfekciona barijera, trafostanica, kompresorsko postrojenje, diesel agregat, radionica, skladište plina i kiseonika, kontejner za odlaganje leševa i druge. Farma je registrovana kao privredno društvo i posluje u skladu sa propisima o zaštiti životne sredine, dobrobiti životinja, higijeni i bezbednosti hrane. Farma koristi hibride koka nosilja isa brown i dekalb white, koji su poznati po visokoj nosivosti i kvalitetu jaja. Farma očekuje dnevni prosek od oko 29.000 jaja, koje prodaje na domaćem i inostranom tržištu. Farma Yolk je primer uspešne i moderne proizvodnje konzumnih jaja u Srbiji.

Dezinfekcija:

Pre useljavanje koka treba izvršiti grubo pranje objekta. Nakon toga se zidovi, podovi, krov i oprema se operu dezinfekcionim sredstvom za tu namenu. Za pranje opreme se koriste posebna dezinfekciona sredstva. Posle je sve neophodno isprati čistom vodom i ostaviti da se osuši.

Dnevna kontrola u objektu:

Najmanje jednom dnevno prekontrolisati:

  • Zdravstveni status koka
  • Temperaturu objekta
  • Ventilaciju
  • Konzumaciju hrane i vode
  • Osvetljenje
  • Uginuće
  • Ukupan broj snešenih jaja
  • Broj jaja sa oštećenom ljuskom

Naseljenost:

Gustina naseljenosti se jako može da varira u objektu u zavisnosti od opreme, uslova ventilacija i klimatizacije, kao i od menadžmenta.

Telesna masa koka u toku odgoja i eksploatacije:

Težina koka u periodu odgoja i periodu eksploatacije je vrlo bitna, kako bi se kontrolisao razvoj pilića i snabdevenost koka nosilja hranljivim materijama u periodu eksploatacije. U periodu odgoja je potrebno minimum 2x mesećno meriti telesnu masu koka. U periodu eksploatacije je potrebno povremeno proveriti telesnu masu koka nosilja, u zavisnosti od tehnologije i mogućnosti farme.

Vlažnost vazduha:

Živina je izuzetno osetljiva na vlažnost vazduha, ukoliko je vazduh suv, sluzokoža im postaje suva i živina lakše oboljeva od raznih bolesti. U koliko je vlaga prevelika, stvaraju se idealni uslovi za plesni u objektu. Optimalna vlažnost vazduha 60 – 70 %.

Ishrana:

Ishrana koka kvalitetnim Agrosmesa smešama , obezbeđenje što više hranidbenog prostora i ravnomerna distribucija hrane u hranilice su ključ postizanja visokih proizvodnih rezultata. Bitno je da se kontroliše dnevna konzumacija hrane.

Voda:

Mora biti stalno dostupna voda dobrog kvaliteta. Povremeno je poželjno kontrolisati kvalitet vode na farmi. Prevelika količina soli u vodi može prouzrokovati trajno oštećenje ljuske jaja. Za bolje rezultate preporučujemo da u vodu se stavi povremeno, a naročito nakon stresnih situacija, pre i osle vakcinacije ili tokom letnjeg perioda Ž-vitamix ili Energomix Vitamin C.

Osvetljenje:

Program osvetljenja mora biti dobro prilagođen potrebama hibrida koka nosilja i mogućnostima farme. Informacije o tačnom programu osvetljenja tražiti od dobavljača koka.

Vakcinacija:

je jako važna mera u prevenciji bolesti i pripremi koka za eksploataciju. Za program vakcinacije se posavetujte sa Vašim veterinarom ili našim stručnim timom.